Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
Modernizacja i remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strykowie

CPV:
45236119-7

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez negocjacji

Warunki:
warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w SWZ

Termin realizacji:
54 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty można składać do:
2022-04-14 godz: 11:30

Otwarcie ofert:
2022-04-14 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 18. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Zamawiający po zalogowaniu się na miniPortalu dokona deszyfrowania oferty i zapisze odszyfrowane pliki na komputerze.

Kryteria wyboru:
cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia - waga 60%,
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady- waga 40%,


Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące