Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
Zakup i dostawa kruszywa drogowego na potrzeby remontów dróg w Gminie Stryków

CPV:
14212200-2

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez negocjacji

Warunki:
warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w SWZ

Termin realizacji:
200 dni od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty można składać do:
2022-03-15 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2022-03-15 godz: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Kryteria wyboru:
Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (C) - 60%
Termin dostawy kruszywa granitowego frakcji 0-31,5 mm i/lub frakcji 31,5mm- 63mm w przedziale wielkości od 200Mg do 300Mg realizowanego na podstawie jednorazowego zgłoszenia zapotrzebowania (T)- 40%


Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące