Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
Zakup tuszy i tonerów do drukarek

CPV:
30125110-5

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez negocjacji

Warunki:
warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w SWZ

Termin realizacji:
200 dni od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty można składać do:
2022-03-04 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2022-03-04 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 18. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Zamawiający po zalogowaniu się na miniPortalu dokona deszyfrowania oferty i zapisze odszyfrowane pliki na komputerze.

Kryteria wyboru:
cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (C) - waga 50%,
czas wykonania konserwacji (G) - waga 10%,
rodzaj zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych, tj. tuszy i tonerów (R) - waga 40%


Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące