Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU OSÓB W RAMACH KOMUNIKACJI MIĘDZYGMINNEJ

CPV:
60112000-6

Tryb zamówienia:
Tryb podstawowy bez negocjacji

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w SWZ

Termin realizacji:
676 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że usługa będzie realizowana w dni robocze, tj. dni inne niż sobota oraz dni wolne od pracy.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty można składać do:
2022-01-19 godz: 14:00

Otwarcie ofert:
2022-01-19 godz: 15:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 18. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Zamawiający po zalogowaniu się na miniPortalu dokona deszyfrowania oferty i zapisze odszyfrowane pliki na komputerze.

Kryteria wyboru:
- cena brutto jednego wozokilometra - waga 60%,
- czas podstawienia pojazdu zastępczego – waga 10 %
- środowiskowe normy emisji spalin pojazdów – waga 30 %


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące