Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
Świadczenie usłu pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Strykowie

CPV:
64110000-0

Tryb zamówienia:
Tryb podstawowy bez negocjaci

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w SWZ

Termin realizacji:
363 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 3.01.2022 r. do 31.12.2022 r. włącznie.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty można składać do:
2021-12-21 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2021-12-21 godz: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 18. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Zamawiający po zalogowaniu się na miniPortalu dokona deszyfrowania oferty i zapisze odszyfrowane pliki na komputerze.

Kryteria wyboru:
Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia- 60%
Liczba placówek zdawczo – odbiorczych na terenie gminy dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych- 40%


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące