Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
Przebudowa drogi gminnej nr 161136E relacji Dobra- Nowiny- Moskule


CPV:
45233120-6

Tryb zamówienia:
Tryb podstawowy bez negocjacji

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w SWZ

Termin realizacji:
do 60 dni liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty można składać do:
2021-07-22 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2021-07-22 godz: 13:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, pok. 22

Kryteria wyboru:
Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia- 60%
Okres gwarancji jakości i rękojmi- 40%


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące