Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
Budowa świetlicy wiejskiej- Anielin

CPV:
45000000-7

Tryb zamówienia:
Tryb podstawowy bez negocjacji

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu określone zostały w § 9 SWZ

Termin realizacji:
do 180 dni liczonych od dnia protokolarnego przekazania budowy

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Oferty można składać do:
2021-07-12 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2021-07-12 godz: 13:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, pok. 22

Kryteria wyboru:
1) cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia - waga 60%,
2) okres gwarancji jakości i rękojmi za wady- waga 40%,


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące