BURMISTRZ STRYKOWA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 486/20 o powierzchni 0,0668 ha stanowiącej własność Gminy Stryków położonej w Strykowie przy ulicy Sowińskiego 10.

Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej LD1G /00042836/3 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu.
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym (biurowym) z możliwością realizacji funkcji mieszkalnej. Od strony wschodniej budynek w granicy działki, od strony południowej ogrodzona niskim płotem z elementów metalowych, od strony zachodniej i ulicy Sowińskiego nie ogrodzona. Budynek z około 1922 r. murowany z cegły, parterowy, o powierzchni zabudowy 244 m2 częściowo podpiwniczony. Od strony zachodniej i południowej rozbudowany o dwie przybudówki. Pełnił funkcję biurową.
Nieruchomość zlokalizowana jest na obrzeżach miasta, w pobliżu z granicą administracyjną z obrębem ewidencyjnym Smolice oraz około 1 km od wjazdu na autostradę A 2. Od strony zachodniej położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkiem wielorodzinnym trzykondygnacyjnym. Od strony południowej przedłużenie budynku stanowi warsztat samochodowy, dalej znajduje się budynek lecznicy weterynaryjnej.
Teren uzbrojony jest w sieć energetyczną, sieć gazową (w ulicy), sieć wodociągową i kanalizacyjną.
Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strykowa z fragmentami wsi Smolice i Tymianka będącymi w granicach opracowania planu, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Strykowie Nr XX/145/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. przedmiotowa działka położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem realizacji funkcji usługowej w parterach budynków, oznaczonych symbolem planu MW.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 330.000,00 zł brutto.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ulicy Kościuszki 27 (pokój nr 22)
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 33.000,00 zł do dnia 9 kwietnia 2021 r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Strykowie nr 52 8785 0002 2001 0000 1993 0006.
Za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane powyżej konto bankowe.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazane konto.
Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana jest do uiszczenia pomniejszonych o wpłacone wadium należności z tytułu nabycia przedmiotowej nieruchomości - nie później niż na 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego.
O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca ( w szczególności: opłaty notarialne, sądowe).
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, do Burmistrza Strykowa.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami oraz regulaminem przetargu, które można uzyskać jak również zasięgnąć dodatkowych informacji o przetargu w Urzędzie Miejskim w Strykowie ul. Kościuszki 27 pok. 12 I piętro lub telefonicznie (42) 719-80-02 wew. 127 i 227.
Burmistrz Strykowa może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.