Zamawiający:
Gmina Stryków, w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
ROZBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W STRYKOWIE

CPV:
45000000-7- Roboty budowlane
45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 9 SIWZ

Termin realizacji:
do 200 dni liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2021-02-12 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2021-02-12 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia - waga 60%
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - waga 40%


Wadium:
Zamawiający wymaga wadium - SIWZ

Uwagi:
Mając na względzie ogłoszony w dniu 20 marca 2020 r. do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także związane z powyższym stanem utrudnienia w obsłudze interesantów w Urzędzie Miejskim w Strykowie, Zamawiający dopuszcza możliwość transmitowania sesji otwarcia ofert online na stronie https://www.youtube.com/user/ustrykow(ikona w prawym górnym rogu strony: https://www.strykow.pl/).

Firmy uczestniczące