Położenie nieruchomości: miasto Stryków, obręb ewidencyjny Stryków 7.
Nieruchomości uregulowane w księdze wieczystej numer LD1G/00105435/2.
Nieruchomości oznaczone jako;
1) działka numer 189 o powierzchni 0,1012 ha, położona przy ul. Słonecznej
  cena - 110 900,00 plus 23%VAT;
2) działka numer 202 o powierzchni 0,1550 ha, położona przy ul.Słonecznej
cena - 159 100,00 zł plus 23% VAT.
Opis nieruchomości.
Przedmiotowe nieruchomości położone są w południowo zachodniej części miasta w bezpośrednim otoczeniu kompleksu działek. Od strony zachodniej znajdują się zabudowania wzdłuż ulicy Cmentarnej. Od strony północnej zabudowane działki wzdłuż ul. Piłsudskiego. W kierunku południowo wschodnim tereny rolne z projektowaną obwodnicą Strykowa. W odległości około 600 metrów znajduje się pas autostrady A-2. Działki położone są przy ul.Słonecznej o nawierzchni gruntowej. W najbliższym czasie planowana jest budowa utwardzenia jej nawierzchni. Teren uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną.
Działka numer 189 o powierzchni 0,1012 ha posiada kształt zbliżony do prostokąta. Szerokość jej frontu wzdłuż ul. Słonecznej wynosi około 25,5 m. Działka numer 202 o powierzchni 0,1550 ha posiada również kształt zbliżony do prostokąta. Szerokość frontu wzdłuż ulicy wynosi około 24,5 m. Teren działek płaski, porośnięty kilkuletnimi drzewami i krzewami o sukcesji naturalnej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Strykowa zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Strykowie Nr XLI/317/2005 z dnia 28 września 2005 r. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 340 poz. 3070 z dnia 25 listopada 2005 r., przedmiotowe działki położone są w terenach oznaczonych symbolem 3.24 MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie: wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej jako podstawowe przeznaczenie terenu. Usługi o uciążliwości nie przekraczającej granic działki, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu.
Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z planem miejscowym.
Termin złożenia wniosku, przez osoby którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami upłynie w dniu 12.01.2021 r.