Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice”

CPV:
71.24.70.00 -1 – nadzór nad robotami budowlanymi

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
Czas realizacji umowy obejmuje cały okres trwania robót (planowany termin zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem: do dnia 10.12.2019 r.) oraz 60 miesięcy nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi (liczone od dnia odbioru końcowego umowy na realizację robót budowlanych).

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-05-15 godz: 13:00

Otwarcie ofert:
2019-05-15 godz: 13:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena (C) - 60,00 %
Doświadczenie wiodącego inspektora nadzoru (D) - 40,00 %


Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące