Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa


Tytuł przetargu:
Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach”

CPV:
71.24.70.00 -1 – nadzór nad robotami budowlanymi

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
Czas realizacji umowy obejmuje cały okres trwania robót (planowany termin zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem do dnia 30.06.2022r.) oraz 60 miesięcy nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi (liczone od dnia odbioru końcowego umowy na realizację robót budowlanych).

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-02-26 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-02-26 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena (C) - 60,00 %
Doświadczenie koordynatora nadzoru inwestorskiego (D) - 20,00 %
Gwarantowany czas stawienia się inspektora nadzoru na budowie na wezwanie Zamawiającego (G) -20,00%


Wadium:
Brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące