Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa


Tytuł przetargu:
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach”

CPV:
45.00.00.00 – 7 roboty budowlane
45.10.00.00 – 8 przygotowanie terenu pod budowę
45.11.00.00 – 1 roboty ziemne
45.20.00.00 – 9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45.23.13.00 – 8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45.23.21.52 – 2 roboty budowlane w zakresie przepompowni
45.23.31.20 – 6 roboty w zakresie budowy dróg
45.25.21.27 – 4 roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45.25.22.00 – 0 wyposażenie oczyszczalni ścieków
45.31.00.00 – 3 roboty instalacyjne elektryczne


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
do dnia 30.06.2022 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-02-19 godz: 13:00

Otwarcie ofert:
2019-02-19 godz: 13:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena (C) - 60,00 %
Okres gwarancji (G) - 40,00 %


Wadium:
400.000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące