Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez Gminę Stryków polegającą na wykonaniu robót termomodernizacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej im. 24 lutego 1863 r. w Dobrej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków",

CPV:
71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi


Tryb zamówienia:
Zapytanie ofertowe

Warunki:


Termin realizacji:
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym.


Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2018-06-04 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-06-04 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 21 - II piętro

Kryteria wyboru:
Cena ofertowa brutto - waga 100%


Wadium:


Uwagi:
Niniejsze zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0002/17-00 z dnia 23.05.2017 r.

Firmy uczestniczące