Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001, Nr 112 poz.1198 z późn. zm.) ponowne wykorzystanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ponownie wykorzystujące informację publiczną zobowiązane są do:

1) poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: 
„Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Strykowie”
2) wskazania daty pozyskania danej informacji,
3) wskazania daty wytworzenia danej informacji, o ile została ona określona,
4) zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej formy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom,
5) informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
6) ponowne wykorzystanie informacji publicznej nie może  wprowadzać innych użytkowników tej informacji w błąd. 
7) w przypadku informacji publicznej przekazywanej na wniosek ewentualne warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej określone się indywidualnie dla każdego wnioskodawcy.


2. Urząd Miejski w Strykowie ponosi odpowiedzialność jedynie za treść informacji, jaka została udostępniona w formie określonej we wstępie Komunikatu

3. Urząd  Miejski w Strykowie nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji publicznej przez podmioty ponownie wykorzystujące te informacje z naruszeniem przepisów o ich ochronie, bez zachowania warunków określonych w pkt 1 niniejszych warunków.

4. Urząd Miejski w Strykowie nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej.