Stryków, dnia    4 lipca  2016 r.

RŚG. 6220.12.2016.AR

  OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STRYKOWA

     Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w związku z opracowywaniem "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy  Stryków na lata 2016-2032", Burmistrz Strykowa podaje do publicznej wiadomości informację, że po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi odstępuje od  przeprowadzenia  strategicznej  oceny oddziaływania na środowisko dla  projektu "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy  Stryków na lata 2016-2032", ponieważ  dokument  nie  wyznacz ram dla późniejszej  realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  a realizacja jego postanowień nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.