Stryków, dnia 03.11.2015 r.

 

RŚG.6220.7.2015


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. , poz.1235 ze zm.) Burmistrz Strykowa          

 

z a w i a d a m i a

 

  • o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji znak RSG.6220.7.2015 z dnia 03.11.2015 r. o zmianie decyzji Burmistrza Strykowa z dnia 19 maja 2015 r. znak RŚG.6220.16.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Ługi, gm. Stryków, bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi- postanowienie znak: WOOŚ-I.4240.563.2015.JK.2 z dnia 11.09.2015 r. oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu - znak PSSE-Z-ZNS-440/26/328/2015 z dnia 17.09.2015 r..
  • podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji w/w przedsięwzięcia (decyzja; znak: RŚG.6220.7.2015 z dnia 03.11.2015r.).

 

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Strykowie w pok. Nr 5, w godzinach: poniedziałek-piątek: 9.00 - 15.00, (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza

Bożena Motylińska

z-ca Burmistrza Strykowa

 

Art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.