Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryków

CPV:
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 207.000 euro

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
od 04-01-2016 r. do 31-12-2017 r.

Osoba odpowiedzialna:
Emilia Nawrocka - podinspektor ds. zamówień publicznych

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pokój nr 2

Oferty można składać do:
2015-11-27 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-11-27 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Cena oferty brutto - waga 90 %
Poziom recyklingu w 2016 r. - waga 5 %
Poziom recyklingu w 2017 r. - waga 5 %


Wadium:
20 000 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące