Zamawiający:
Zamawiającym jest Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku retencyjnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków

CPV:
71.32.31.00 - 9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną,
71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71.22.00.00 - 6 Usługi projektowania architektonicznego,
71.32.31.00 - 9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną,
45.00.00.00 - 7 Roboty budowlane,
45.10.00.00 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę,
45.31.10.00 - 0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
09.33.12.00 - 0 Słoneczne moduły fotoelektryczne,
31.12.13.40 - 5 Elektrownie wiatrowe,
42.11.00.00 - 3 Turbiny i silniki,
45.31.52.00 - 0 Roboty w zakresie turbin,
51.13.30.00 - 3 Usługi instalowania turbin.


Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
31.07.2016.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 2 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2015-11-04 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-11-04 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
- Cena - 80,00 %
- Jakość – wskaźnik sprawności całej instalacji OZE - 20,00 %


Wadium:
10 000,00 PLN

Uwagi:

- zmiana terminu składania i otwarcia ofert (z 30.10.2015 r. na 04.11.2015 r.); godziny bez zmian
- zmiana nazwy kryterium - z "Jakość - wskaźnik sprawności elektrycznej instalacji OZE - 20,00%" na "Jakość - wskaźnik sprawności całej instalacji OZE - 20,00%"
- zmiana treści załącznika nr 1 - formularza ofertowego
- zmiana załącznika nr 9
- zmiana terminu realizacji


Firmy uczestniczące