Stryków, dnia 12.05.2015 r.

 

RŚG.6220.1.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E
 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r, poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Strykowa zawiadamia, że w dniu 07.05.2015 r. wpłynął wniosek Industrial Center 33 Sp. z o.o., z/s w Warszawie, ul. E. Plater 53, złożony przez pełnomocnika Inwestora Pana Marka Benedykcińskiego -EKO-PROJEKT Sp z o.o. Sp. k., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Centrum Logistyczno-Dystrybucyjncgo Panattoni Park Stryków Pieńki".

Mając na uwadze postanowienie Burmistrza Miasta-Gminy Stryków znak RŚG. 6220.1.2015 z dnia 31.03.2015 r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, oraz złożony w dniu  07.05.2015 r.  raport o oddziaływaniu  w/w inwestycji na środowisko przystąpiono  do  przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko.

Informację o wniosku iraporcie oddziaływania na środowisko,umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Strykowa.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Strykowa, zaś organami administracji właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień środowiskowych warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia są:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu

Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, a także możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu w terminie 21 dni tj.: od 14.05.2015 r. do 03.06.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie pok.5 w godzinach pracy Urzędu tj.: w pon.- pt. w godz. 8 - 16.  Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Strykowa.

Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.