Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 roku

CPV:
45.23.32.20 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 45.23.31.20 – 6 Roboty w zakresie budowy dróg, 45.33.00.00 - 9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne, 45.31.61.10 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogi

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
Zakończenie: 30.09.2015

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pokój 2 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2015-02-09 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-02-09 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, pokój 22

Kryteria wyboru:
- Cena - 90%
- Okres gwarancji na kanalizację sanitarną - 10 %


Wadium:
250 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące