Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
Przebudowa parkingów wraz z drogą dojazdową w Strykowie przy ul. Kościuszki

CPV:
45000000-7

Tryb zamówienia:
Tryb podstawowy bez negocjacji na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Warunki:
Warunki zostały opisane w SWZ

Termin realizacji:
130 dni liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty można składać do:
2023-01-11 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2023-01-11 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 18. Po zalogowaniu się na platformę miniPortal zostaną pobrane oferty, które następnie zostaną odszyfrowane.

Kryteria wyboru:
Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia- 60%
Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia i rękojmi za wady- 40%


Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące