Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W STRYKOWIE

CPV:
64110000-0

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez negocjacji na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Warunki:
warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w SWZ


Termin realizacji:
02.01.2023r.- 31.12.2023r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Oferty można składać do:
2022-12-15 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2022-12-15 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 18. Po zalogowaniu się na platformę miniPortal zostaną pobrane oferty, które następnie zostaną odszyfrowane.

Kryteria wyboru:
Cena oferty- 60%
Liczba placówek zdawczo - odbiorczych na terenie gminy dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych- 40%


Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące