Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Stryków

CPV:
45233142-6

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez negocjacji

Warunki:
warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w SWZ

Termin realizacji:
200 dni od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty można składać do:
2022-04-11 godz: 13:00

Otwarcie ofert:
2022-04-11 godz: 14:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 18. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Zamawiający po zalogowaniu się na miniPortalu dokona deszyfrowania oferty i zapisze odszyfrowane pliki na komputerze.

Kryteria wyboru:
Część 1
Cena - 60%
Okres gwarancji jakości i rękojmi- 40%

Część 2
Cena - 60%
Okres gwarancji jakości- 40%


Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Zamówienie podzielone na 2 części.

Firmy uczestniczące