Zamawiający:
Gmina Stryków, w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków

CPV:
71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez negocjacji

Warunki:
§ 9 SWZ

Termin realizacji:
do 1095 dni liczonych od przekazania przez Zamawiającego niezbędnych materiałów po podpisaniu umowy.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty można składać do:
2021-07-01 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2021-07-01 godz: 13:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia - waga 60%,
doświadczenie głównego projektanta skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia- waga 40%,


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące