ZARZĄDZENIE NR 181/2021 BURMISTRZA STRYKOWA
z dnia 29 listopada 2021 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 135/2020 Burmistrza Strykowa z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Strykowie

Na podstawie art.30 ust.1 i art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r. poz.1372 i 1834) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020r. poz. 1062) zarządza się, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 135/2020 Burmistrza Strykowa z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Strykowie wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Wyznacza się Pana Roberta Pietrasiaka - informatyka w Wydziale Organizacyjno - Gospodarczym i Kadr w Urzędzie Miejskim w Strykowie do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności cyfrowej”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorom do spraw dostępności.
§ 3. Koordynatorzy w zakresie realizowanych zadań podlegają Sekretarzowi Gminy Stryków.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.