BURMISTRZ STRYKOWA
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 202 o pow. 0,1550 ha, stanowiącej własność Gminy Stryków, położonej w Strykowie przy ulicy Słonecznej.

Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej LD1G /00105435/2 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu.

Opis  nieruchomości:  Działka  zlokalizowana  jest  w południowo  zachodniej  części  miasta  przy  ulicy Słonecznej.  Od  kierunku  południowo-wschodniego  przylegają  tereny  rolne.  W odległości  około  600 metrów znajduje  się  pas  autostrady  A 2.  W pasie  drogowym  ulicy  Słonecznej  zlokalizowana  jest  sieć  wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna. Przedmiotowa działka posiada regularny kształt zbliżony do trapezu, o płaskim ukształtowaniu terenu. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Przeznaczenie  nieruchomości:  Zgodnie  z ustaleniami  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  miasta  Strykowa,  zatwierdzonego  Uchwałą  Rady  Miejskiej  w Strykowie  Nr  XLI/317/2005 z dnia  28 września  2005 r.,  przedmiotowa  działka  położona  jest  na  terenach  przeznaczonych  pod  zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną  w formie  wolnostojącej,  bliźniaczej  lub  szeregowej,  jako  podstawowe przeznaczenie terenu. Usługi o uciążliwości nie przekraczającej granic działki, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu - oznaczonych symbolem planu 3.24MN.

Cena wywoławcza  wynosi: 190.650,00 zł. brutto.

Przetarg  odbędzie  się  w dniu  17.07.2020 r.,  o godz.  10 00   w budynku  Urzędu  Miejskiego  w Strykowie przy ulicy Kościuszki 27 (pokój nr 22).

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie  wadium  w wysokości  19.065,00 zł  do  dnia 13.07.2020 r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Strykowie nr 52 8785 0002 2001 0000 1993 0006.

Za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane powyżej konto bankowe.
Wadium  wpłacone  przez  uczestnika,  który  przetarg  wygrał,  zalicza  się  na  poczet  ceny  nabycia  własności nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
Wadium  wpłacone  przez  pozostałych  uczestników  przetargu  zostanie  zwrócone  niezwłocznie,  jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazane konto.
Osoba,  która  przetarg  wygra,  zobowiązana  jest  do  uiszczenia   pomniejszonych  o wpłacone  wadium należności z tytułu nabycia przedmiotowej nieruchomości   - nie później niż na 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego.
O  terminie  podpisania  aktu  notarialnego  zwycięzca  przetargu  zostanie  powiadomiony  najpóźniej  w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Uczestnik  przetargu  może,  w terminie  7 dni  od  dnia  ogłoszenia  wyniku  przetargu,  zaskarżyć  czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, do Burmistrza Strykowa.
Przed  przystąpieniem  do  przetargu  należy  zapoznać  się  z warunkami  oraz  regulaminem  przetargu. 
Dodatkowych  informacji  o przetargu  można  zasięgnąć   w Urzędzie  Miejskim  w Strykowie,  ul.  Kościuszki 27, pok. 12, I piętro lub telefonicznie pod numerem  (42) 719-80-02 wew. 127.

Burmistrz Strykowa może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.