Zamawiający:
GMINA STRYKÓW

Tytuł przetargu:
Przegląd obszaru i granic aglomeracji Stryków z opracowaniem aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Stryków

CPV:


Tryb zamówienia:
Zapytanie ofertowe

Warunki:
Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje trzy usługi o wartości 20.000,00 zł brutto w zakresie opracowania przeglądu obszaru i granic aglomeracji i/lub opracowania aktualizacji obszaru i granic aglomeracji.
Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.


Termin realizacji:
16.11.2020 r.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków Sekretariat

Oferty można składać do:
2020-06-10 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-06-10 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
brak

Uwagi:
Zmiana terminu składania ofert - 12.06.2020 r. godz. 12.00

Firmy uczestniczące