Zamawiający:
Gmina Stryków, ul. T. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków

Tytuł przetargu:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków

CPV:
71247000-1

Tryb zamówienia:
ZAPYTANIE OFERTOWE

Warunki:


Termin realizacji:
Czas realizacji umowy obejmuje cały okres trwania robót - planowany termin zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem do dnia 30.09.2020r. - oraz 7 lat gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, tzn. czynności nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi (gwarancja liczona jest od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych).
Czas trwania nadzoru może zostać przedłużony lub skrócony stosownie do czasu wykonania robót budowlanych.


Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27, pokój nr 1 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-05-29 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-05-29 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
rząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27

Kryteria wyboru:
w zakresie kryterium ceny (C) - wynosi 60pkt,
w zakresie kryterium doświadczenie koordynatora nadzoru inwestorskiego (D) - wynosi 40pkt,


Wadium:
brak

Uwagi:
Mając na względzie ogłoszony w dniu 20 marca 2020r. do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także związaną z powyższym zagrożeniem ograniczoną obsługę interesantów w Urzędzie Miejskim w Strykowie (do odwołania), Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty elektronicznie na adres Urzędu Miejskiego w Strykowie email: inwestycje@strykow.pl

Firmy uczestniczące