Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. DOBRA NOWINY (OD NR 13 DO 34) I W STRYKOWIE NA UL. E. PLATER

CPV:
45.31.61.00-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45.31.61.10 -9 – instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45.11.12.00-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
34.92.85.10-6 – uliczne słupy oświetleniowe
45.31.00.00-3 - roboty instalacyjne elektryczne


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 9 SIWZ

Termin realizacji:
do 16 listopada 2020 r.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-06-01 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-06-01 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia(C) - waga 60%,
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) - waga 40%,


Wadium:
10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy)

Uwagi:
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Było:
Oferty można składać do: 2020-06-01 godz: 10:00
Otwarcie ofert: 2020-06-01 godz: 10:15

Jest:
Oferty można składać do: 2020-06-02 godz: 10:00
Otwarcie ofert: 2020-06-02 godz: 10:15


Firmy uczestniczące