Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W STRYKOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE STRYKÓW

CPV:
45000000-7- roboty budowlane,
45453000-9 – roboty remontowe i renowacyjne,
45210000-2 – roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 - tynkowanie
45450000- 6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45333000-0- Roboty instalacyjne gazowe,
45332000-3- roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45110000 -1 – roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych i roboty ziemne.


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 9 SIWZ

Termin realizacji:
do 30 września 2020 r.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-04-20 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-04-20 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
cena oferty - waga 60%,
okres gwarancji jakości - waga 40%,


Wadium:
45.000,00 PLN

Uwagi:
Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Nowy termin składania ofert - do 22.04.2020 r. do godz. 10:00. (dotyczy zmiany z dn. 16.04.2020)

Nowy termin składania ofert - do 23.04.2020 r. do godz. 10:00. (dotyczy zmiany z dn. 17.04.2020)

Nowy termin składania ofert - do 27.04.2020 r. do godz. 10:00. (dotyczy zmiany z dn. 20.04.2020)


Nowy termin składania ofert - do 28.04.2020 r. do godz. 10:00. (dotyczy zmiany z dn. 23.04.2020)


Firmy uczestniczące