Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
USŁUGA MONITORINGU, NADZORU ORAZ OCHRONY OSÓB I MIENIA NA TERENIE GMINY STRYKÓW

CPV:
79710000-4 (kod główny) - Usługi ochroniarskie,

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru.


Tryb zamówienia:
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp w związku z załącznikiem XIV do dyrektywy 2014/24/UE (Dz.U. UE.L. 2014 r., nr 94, poz. 65 ze zm.) oraz załącznikiem XVII do dyrektywy 2014/25/UE (Dz.U. UE.L. 2014 r., nr 94, poz. 243 ze zm.)

Warunki:
§ 9 ogłoszenia o zamówieniu

Termin realizacji:
od 1.04.2020 r. do dnia 31.03.2022 r.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-03-17 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2020-03-17 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
cena - waga - 100%

Wadium:


Uwagi:
Nowy termin składania ofert - do 19.03.2020 r. do godz. 11:00.

Firmy uczestniczące