OGŁOSZENIE

 Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) w załączeniu publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego pn. Festyn rekreacyjno-sportowy „Ruch to zdrowie” złożoną dn. 24.02.2020r. przez Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty Nadzieja w Dobrej.

 W terminie 7 dni od zamieszczenia ogłoszenia każdy zainteresowany może złożyć uwagi dotyczące oferty. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Strykowa podpisze z wnioskodawcą umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego określonego w ofercie.
 

 Burmistrz Strykowa
/-/ Witold Kosmowski