Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informuję, iż:

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Strykowa z  siedzibą 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27  tel.: 42 719-80-02  e-mail: strykow@strykow.pl
2.  Informacje  kontaktowe  Inspektora  ochrony  danych  w  Urzędzie  Miejskim  w Strykowie: e-mail: iod@lesny.com.pl  
3.  Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  transmitowania  i  rejestracji  posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Strykowie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podstawą prawną jest art. 18 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429).
4. Transmisja posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Strykowie, będzie dostępna w sieci Internet.  Transmisja  posiedzeń  na  żywo  będzie  prowadzona  na  kanale https://www.youtube.com/user/ustrykow ,  do  której  link  będzie  zamieszczony w Biuletynie  Informacji  Publicznej i  na  stronie  internetowej  Gminy  Stryków  pod adresem http://www.bip.strykow.pl/?c=969

Transmisja  i  utrwalanie  posiedzeń  odbywa  się  za  pomocą  urządzeń  rejestrujących obraz i dźwięk, a ich udostępnienie odbywa się bezterminowo. Z uwagi na prowadzenie transmisji na żywo brak jest możliwości technicznych anonimizowania wizerunku.
5.  Dane  osobowe  ze  względu  na  transmisję  prowadzoną  z  wykorzystaniem  profilu  w serwisie  youtube.com  mogą  być  przechowywane  na  serwerach  znajdujących  się  na terenie państwa trzeciego.
6. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
7.  W  zakresie  swoich  danych  osobowych  ma  Pani/Pan  prawo  żądania:  dostępu  do danych, sprostowania danych, a także w przypadkach określonych w RODO prawo do żądania  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania  i  przenoszenia  danych  o  ile  jest  ono technicznie możliwe.
8.  Każda  osoba  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
9.  Dane  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji  dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.