BURMISTRZ STRYKOWA


ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 203, stanowiącej własność Gminy Stryków, położonej w Strykowie przy ulicy Słonecznej.

Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej LD1G /00105435/2 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu.

Opis nieruchomości: Działka zlokalizowana jest w południowo zachodniej części miasta przy ulicy Słonecznej. Od kierunku południowo-wschodniego przylegają tereny rolne. W odległości około 600 metrów znajduje się pas autostrady A 2. W pasie drogowym ulicy Słonecznej zlokalizowana jest sieć wodociagowa, kanalizacyjna i energetyczna. Przedmiotowa działka posiada regularny kształt zbliżony do trapezu, o płaskim ukształtowaniu terenu. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania      przestrzennego miasta Strykowa, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Strykowie Nr XLI/317/2005 z dnia 28 września 2005 r., przedmiotowa działka położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie wolnostojącej, bliżniaczej lub szeregowej, jako podstawowe przeznaczenie terenu. Usługi o uciążliwości nie przekraczającej granic działki, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu - oznaczonych symbolem planu 3.24MN.

Cena wywoławcza  wynosi: 166.173,00 zł. brutto.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.03.2020 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ulicy Kościuszki 27 (pokój nr 22).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 16.617,00 zł do dnia 12.03.2020 r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Strykowie nr52 8785 0002 2001 0000 1993 0006.

Za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane powyżej konto bankowe.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazane konto.

Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana jest do uiszczenia  pomniejszonych o wpłacone wadium należności z tytułu nabycia przedmiotowej nieruchomości  - nie później niż na 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego.

O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, do Burmistrza Strykowa.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami oraz regulaminem przetargu.  Dodatkowych informacji o przetargu można zasięgnąć  w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, pok. 12, I piętro lub telefonicznie pod numerem  (42) 719-80-02 wew. 127.

  Burmistrz Strykowa może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.