Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków"

CPV:
71.24.70.00-1 – nadzór nad robotami budowlanymi

Tryb zamówienia:
Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,

Warunki:
§ 9 SIWZ

Termin realizacji:
1. Nadzór pełniony będzie przez cały okres prowadzenia inwestycji tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.
2. Czas realizacji umowy obejmuje także okres trwania robót oraz okres rękojmi i gwarancji udzielony przez Wykonawcę robót budowlanych (liczone od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy z Wykonawcą robót budowlanych).
3. Czas trwania nadzoru może zostać przedłożony lub skrócony stosownie do czasu wykonania robót budowlanych.


Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)


Oferty można składać do:
2019-11-26 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-11-26 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
cena - waga 60%,
doświadczenie inspektora nadzoru – waga 40 %.


Wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące