Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRATOSZEWICACH – KONTYNUACJA USŁUGI

CPV:
CPV: 71.24.70.00 -1 – nadzór nad robotami budowlanymi

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 9 SIWZ

Termin realizacji:
1. Czas realizacji umowy obejmuje cały okres trwania robót (planowany termin zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem do dnia 30.06.2022r.) oraz 60 miesięcy nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi (liczone od dnia odbioru końcowego umowy na realizację robót budowlanych).
2. Czas trwania nadzoru może zostać przedłożony lub skrócony stosownie do czasu wykonania robót budowlanych.


Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-11-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-11-18 godz: 10:20

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w ramach niżej wskazanych kryteriów, przy czym maksymalna liczba punktów: a) w zakresie kryterium ceny (C) - wynosi 60 pkt, b) w zakresie kryterium doświadczenie koordynatora nadzoru inwestorskiego (D) - wynosi 20 pkt, c) w zakresie kryterium ilość deklarowanych przez Wykonawcę dni w tygodniu (różne dni tygodnia), w których inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadzi kontrolę/wizytację/pobyt na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obiekcie” (K) – wynosi 20 pkt.

Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące