Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE STRYKÓW

CPV:
45.31.61.10 -9 - instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego
45.11.12.00-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
34.92.85.10-6 - uliczne słupy oświetleniowe
45.31.00.00-3 - roboty instalacyjne elektryczne.


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 9 SIWZ


Termin realizacji:
30.06.2020

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków


Oferty można składać do:
2019-10-23 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2019-10-23 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27


Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena - 60,00 %
Okres gwarancji jakości - 40%


Wadium:
10.000,00 PLN

Uwagi:
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:
Było:
Oferty można składać do: 2019-10-28 godz: 09:00
Otwarcie ofert: 2019-10-28 godz: 09:15
Jest:
Oferty można składać do: 2019-10-29 godz: 09:00
Otwarcie ofert: 2019-10-29 godz: 09:15Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:
Było:
Oferty można składać do: 2019-10-29 godz: 09:00
Otwarcie ofert: 2019-10-29 godz: 09:15

Jest:
Oferty można składać do: 2019-10-30 godz: 09:00
Otwarcie ofert: 2019-10-30 godz: 09:15


Firmy uczestniczące