Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryków

CPV:
90.00.00.00-7 – Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, oczyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne,
90.51.31.00-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,
90.50.00.00-2 – Usługi związane z odpadami,
90.51.32.00-8 – Usługi wywozu stałych odpadów miejskich,
90.53.30.00-2 – Usługi gospodarki odpadami,
90.51.00.00-5 - Usuwanie i obróbka odpadów,
90.51.10.00-2 – Usługi wywozu odpadów,
90.51.20.00-9 – Usługi transportu odpadów,
90.51.40.00-3 - Usługi recyklingu odpadów.


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 9 SIWZ

Termin realizacji:
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. (termin realizacji przedmiotu umowy).

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-09-17 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-09-17 godz: 13:00

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena (C) - 60,00 %
Termin płatności faktury (T) - 40%


Wadium:
10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Uwagi:


Firmy uczestniczące