Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacjowa w Strykowie – II etap”

CPV:
71.24.70.00 -1 – nadzór nad robotami budowlanymi

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do dnia 30.11.2019 r.
2. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.


Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-08-02 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-08-02 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena (C) - 60,00 %
Doświadczenie wiodącego inspektora nadzoru (D) - 40,00 %


Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące