Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Budowa drogi gminnej Ługi – Cesarka (w tym rozbudowa istniejących odcinków drogi gminnej nr 120323 E)

CPV:
45.23.30.00 – 9 roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania i wykonywania nawierzchni autostrad i dróg
45.10.00.00 – 8 przygotowanie terenu pod budowę
45.23.32.20 – 7 roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.23.32.00 – 1 roboty w zakresie różnych nawierzchni
45.23.32.90 – 8 instalowanie znaków drogowych
77.21.14.00 – 6 usługi wycinania drzew


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
do 31.07.2020 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-08-05 godz: 13:00

Otwarcie ofert:
2019-08-05 godz: 13:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena (C) - 60,00 %
Okres gwarancji (G) - 40,00 %


Wadium:
30.000,00 PLN

Uwagi:
Zamieszczono nowy (obowiązujący) przedmiar drogowy

Firmy uczestniczące