Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
– ul. Słoneczna i Akacjowa w Strykowie – II etap


CPV:
CPV: 45.33.00.00 - 9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
do 30.11.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-07-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-07-18 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena (C) - 60,00 %
Okres gwarancji (G) - 40,00 %


Wadium:
10.000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące