Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa


Tytuł przetargu:
Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice

CPV:
45.20.00.00 – 9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45.10.00.00 – 8 przygotowanie terenu pod budowę
45.11.10.00 – 8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45.22.11.10 – 6 roboty budowlane w zakresie mostów
45.23.31.20 – 6 roboty w zakresie budowy dróg
77.21.14.00 – 6 usługi wycinania drzew


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
10.12.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-05-16 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-05-16 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22


Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena (C) - 60,00 %
Okres gwarancji (G) - 40,00 %


Wadium:
40.000,00 PLN

Uwagi:
zmiana terminu składania i otwarcia ofert, było 16.05.2019 r. jest 17.05.2019 r.

Firmy uczestniczące