Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej pn.: "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Stryków na lata 2019 - 2021"

CPV:


Tryb zamówienia:
Na podstawie art. 48 ust. 1 i 3 oraz 48b ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.)

Warunki:
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały w ogłoszeniu i załącznikach


Termin realizacji:
Od podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w pkt 1.2., jednak nie dłużej niż do dnia 30.11.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:
Emilia Nawrocka

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27, sekretariat pok. 1

Oferty można składać do:
2019-04-10 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2019-04-10 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27, pok. 22

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące