Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Budowa miejsc parkingowych i postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Strykowie

CPV:
45.00.00.00 – 7 roboty budowlane
45.10.00.00 – 8 przygotowanie terenu pod budowę
45.11.12.91 – 4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu
31.52.72.00 – 8 oświetlenie zewnętrzne
45.23.32.22 – 1 roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45.31.00.00 – 3 roboty instalacyjne


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – do dnia 14.08.2019 r., w tym termin zakończenia realizacji robót budowlanych do dnia 01.07.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-03-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-03-19 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena (C) - 60,00 %
Okres gwarancji (G) - 40,00 %


Wadium:
20.000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące