INFORMACJA
BURMISTRZA STRYKOWA
z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie zawiadomienia mieszkańców gminy Stryków o sporządzeniu spisu   wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania

Na podstawie art. 36  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), zawiadamiam mieszkańców Gminy Stryków o sporządzeniu spisu wyborców dla wyborów do  rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
Spis jest udostępniany do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 29, pok. 7 w godzinach pracy Urzędu w dniach: 1 - 15 października 2018 r.
Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu wyborczego, wyborcy mogą wnosić reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.


Burmistrz Strykowa
 /-/ Andrzej Jankowski