Komunikat
Miejskiej Komisji Wyborczej w Strykowie
z dnia 28 września 2018 r.

o zasadach, terminie i miejscu losowania numerów dla list kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Miejskiej w Strykowie, zarządzonych na dzień 21 października 2018  r.

Zgodnie z art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Strykowie na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Strykowie przyznaje numery listom kandydatów na radnych do rady miejskiej komitetów, niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 ww. ustawy.

Numery te Komisja przyznaje w drodze losowania.

Losowanie numerów list kandydatów do Rady Miejskiej w Strykowie odbędzie się publicznie w dniu 1 października 2018  r. o godz. 14.00  w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, II piętro, pok. 22 (sala konferencyjna).

Losowanie zostanie przeprowadzone w trakcie posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w następującej kolejności:

1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie art. 410 § 5  pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,
2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie  pkt 1.

Losowania dla list kandydatów wymienionych odpowiednio w pkt 1 i 2 zostaną przeprowadzone w  następujący sposób:

1)  dwa szklane i przezroczyste pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostaną włożone zaklejone koperty zawierające kartki z kolejnymi numerami dla list, w liczbie odpowiadającej ilości uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone zaklejone koperty z kartkami zawierającymi nazwy komitetów wyborczych;
2) czynności losowania dokonają dwaj członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej w Strykowie. Po wymieszaniu jedna osoba będzie losowała numer dla listy, zaś druga osoba – nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej;
3) wyjęte z wylosowanych kopert kartki będą ze sobą łączone i zszywane, stanowić one będą dokumentację losowania;
4) z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie przekazana do publicznej wiadomości w formie Komunikatu Miejskiej Komisji Wyborczej w Strykowie.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej  w Strykowie   
/-/  Aneta Jędrzejczak