Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
"Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wyskoki"

CPV:
45.00.00.00 -7 - roboty budowlane

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
31.07.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2018-10-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-10-05 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena (C) - 60,00 %
Okres gwarancji (G) - 40,00 %


Wadium:
10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Uwagi:


Firmy uczestniczące