Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Wykonanie robót termomodernizacyjnych na obiekcie świetlicy wiejskiej
we Wrzasku w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków"


CPV:
CPV: 45.00.00.00 -7 - roboty budowlane
CPV:45.30.00.00 -0 - roboty instalacyjne w budynkach
CPV:45.40.00.00 -1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV: 45.11.13.00-1 - roboty rozbiórkowe


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 - SIWZ

Termin realizacji:
do dnia 30.11.2018 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w: Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2018-09-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-09-18 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22 - II piętro

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena (C) - 60,00 %
Okres gwarancji (G) - 40,00 %


Wadium:
7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych)

Uwagi:
Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Firmy uczestniczące