Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
„Budowa terenu rekreacyjnego w Strykowie w postaci ścieżki spacerowej wraz z oświetleniem terenu”

CPV:
45.00.00.00 – 7 roboty budowlane
45.10.00.00 – 8 przygotowanie terenu pod budowę
45.11.12.91 – 4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45.24.40.00 – 9 wodne roboty budowlane
45.11.12.40 – 2 roboty w zakresie odwodniania gruntu
45.11.27.00 – 2 roboty w zakresie kształtowania terenu
45.23.31.61 – 5 roboty w zakresie ścieżek pieszych
45.23.31.62 – 2 roboty w zakresie ścieżek rowerowych
31.52.72.00 – 8 oświetlenie zewnętrzne
45.23.32.22 – 1 roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45.31.00.00 – 3 roboty instalacyjne


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 -SIWZ

Termin realizacji:
do dnia 30.11.2018 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)


Oferty można składać do:
2018-07-09 godz: 13:00

Otwarcie ofert:
2018-07-09 godz: 13:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22 - II piętro

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena (C) - 60,00 %
Okres gwarancji (G) - 40,00 %


Wadium:
15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych

Uwagi:
1. Zmiana SIWZ dotyczy dokumentacji projektowej.
Właściwe 3 załączniki (z dopiskiem "Nowy") z dokumentacji projektowej do pobrania poniżej

2.
a) dodano załącznik dokumentacja projektowa 2.zip
b) zmieniono termin otwrcia ofert: aktualny termin 11-07-2018 r godz. 13:00
c) dodano zawiadomienie o zmianie SIWZ 2
d) dodano Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Firmy uczestniczące